دانلود کتاب عشق برای عشق نویسنده ﻣﻬﺪي اﻣﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮي + pdf

دانلود کتاب عشق برای عشق نویسنده ﻣﻬﺪي اﻣﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮي :

ﻋﺸﻖ (love)

درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻨﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘـﺮ ﮐﻠﻤـﻪ اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺸﻖ داراي ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﻋﺮان از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ اند :

   زنده ﺑﯽ ﻋﺸﻖ، ﮐﺴﯽ در ﻫﻤﻪ ی ﻋﺎﻟﻢ نیست

واﻧﮑﻪ ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﻔﺴﯽ آدم ﻧﯿﺴﺖ (نشاط)

***

ز ﺳﻮز ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺷﺘﺮ در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺑﯽ او ﮔﻞ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ اﺑﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ (ﻧﻈﺎﻣﯽ)

در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻋﺪه اي دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ آورده اﻧـﺪ و ﮔﻔﺘـﻪ اﻧﺪ:

ﻧﯿﺴﺖ از ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ دﯾﻮاﻧﻪ تر

ﻋﻘﻞ از ﺳﻮداي او ﮐﻮر اﺳﺖ و ﮐﺮ (ﻣﻮﻟﻮي)

هم اکنون می توانید کتاب عشق برای عشق از مهدی امین جعفری را بصورت رایگان و در قالب پی دی اف (pdf) دانلود نمایید

کتاب عشق برای دانلود کتاب عشق برای عشق با لینک مستقیم

.

کافی نت سایه روشن

5047 بازدید