دانلود رایگان کتاب آموزش تری دی مکس(3DS MAX) بصورت کامل و تصویری + pdf

کتاب آموزش تری دی مکس ( 3DS MAX 2015)

در این پست کتاب آموزش 3ds max (قوی ترین نرم افزار سه بعدی سازی) را برای شما دوستان عزیز آماده کردم که میتوانید بصورت رایگان دانلود نمایید .

امیدوارم که مورد استفادتون قرار بگیره .

نرم افزار 3D Max معروف ترین نرم افزار برای طراحی سه بعدی و انیمیشن سازی میباشد. از این نرم افزار به دلیل امکانات محاسباتی و مهندسی که دارد، علاوه بر ساخت انیمیشن برای طراحی سازه های معماری و صنعتی نیز استفاده میشود.

یکی از ویژگی های مثبت نرم افزار تری دی مکس، سازگاری آن با پلاگین ها و افزونه های مختلف است. همین افزونه ها هستند که امکان کاربری های مختلف را فراهم میکنند. از یک طراحی ساده 3 بعدی گرفته تا ساخت انیمیشن برای بازی های کامپیوتری، و یا طراحی معماری ساختمان. نرم افزار 3D Max از عهده همه اینها بر میآید.

با توجه به پرکاربرد بودن این نرم افزار (مخصوصا در کشور خودمان) ، تصمیم گرفتیم مجموعه آموزش 3D Max 2015 را تهیه کرده و در اختیار شما قرار دهیم. زیرا آشنایی با امکانات مختلف 3D Max و کار حرفه ای با آن، نیازمند آموزش کامل و جامع است.

قسمت هایی از این آموزش

آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار سه ﺑﻌﺪي ﺳﺎزي 3DS MAX

 آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﯿﻢ 3DSMAX

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ 3DS MAX آﺷﻨﺎ ﻣﻲکنیم .  ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎمه ﭘﻨﺠﺮه اي اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ،ﻧﻮار اﺑﺰار ، ﻣﻨﻮھﺎ و ﭘﺎﻧﻞ ھﺎ .

در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎمه روش ھﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﻨﻮھﺎي ﭘﺎﻧﻞ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻧﻮار ﻣﻨﻮ:

ﻧﻮار ﻣﻨﻮ درﺳﺖ در زﯾﺮ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎمه ﻗﺮار دارد که ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎن ھﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در 3DS MAX در اﯾﻦ ﻣﻨﻮھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻮھﺎﯾﻲ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻲ دھﯿﻢ که در ﭘﺎﻧﻞ ھﺎ ﮔﺰینه ھﺎي آﻧﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ راه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻮھﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪھﺎي ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺑﺘﺪا به آﻣﻮزش ﻣﻨﻮھﺎي Group و Edit و File  می ﭘﺮدازﯾﻢ  . اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﺮحله کمی خسته ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﯾﺎدﮔﯿﺮي آن ﺟﺰ ﮐﺎر و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ

ﻣﻨﻮي File :

اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎن ھﺎي  زﯾﺮ می ﺑﺎﺷﺪ :

ﻓﺮﻣﺎن New

اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﺎک ﺷﺪن صحنه ﻓﻌﻠﻲ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻲ صحنه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد که ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﯿﺪھﺎي ﻣﯿﺎنبر Ctrl +N ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . زﻣﺎﻧﻲ که اﯾﻦ ﮔﺰینه را اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ Options ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮔﺰینه اول اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ھﻢ اﺷﯿﺎء درون صحنه و همچنین ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت سلسله ﻣﺮاﺗﺒﻲ آﻧﮭﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﮐﻠﯿﺪھﺎي ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎزي آن از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ رود…


 

کتاب آموزش تری دی مکس (3DS MAX) را در قالب pdf دانلود کنید:

دانلود  با حجم 2.15 مگابایت

3935 بازدید